ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „SLAVÍME S HRDOSTÍ“

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

„Slavíme s hrdostí“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže “Slavíme s hrdostí“ (dále jen „soutěž“) v České republice. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla můžou být pozměněná pouze formou písemných dodatků.

Organizátorem soutěže je:

PROMOANGEL s.r.o.
se sídlem: Bělehradská 237/11, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 290 24 463
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160789 (dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)

Pořadatelem soutěže je:

STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.
se sídlem: Palírenská 641/2, Božkov, 326 00 Plzeň
IČO: 279 04 636
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 21004 (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

Soutěž technicky zabezpečuje:

BARRACUDA BS spol. s r.o.
se sídlem: Na Jezerce 1199/7, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 497 07 418
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22873 (dále jen „technický správce“ či „technický správce soutěže“)

I. Termín a místo konání soutěže

Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 10. 2022 00:00:00 hod. do 31. 10. 2022 23:59:59 hod. včetně (dále jen „doba konání soutěže“) výhradně ve všech prodejnách Albert (obchodní síť provozovaná společností Albert Česká republika, s.r.o., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 440 12 373, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 306379) na území České republiky (dále jako „místo konání soutěže“).

 1. Soutěž je pro účely registrace a vyhodnocení rozdělena do 5 samostatně vyhodnocovaných soutěžních kol:
  1. kolo: od 1. 10. 2022 00:00:00 hod. do 7. 10. 2022 23:59:59 hod.
  2. kolo: od 8. 10. 2022 00:00:00 hod. do 13. 10. 2022 23:59:59 hod.
  3. kolo: od 14. 10. 2022 00:00:00 hod. do 19. 10. 2022 23:59:59 hod.
  4. kolo: od 20. 10. 2022 00:00:00 hod. do 25. 10. 2022 23:59:59 hod.
  5. kolo: od 26. 10. 2022 00:00:00 hod. do 31. 10. 2022 23:59:59 hod.

(dále jednotlivě „soutěžní kolo“ nebo společně „soutěžní kola“)

II. Soutěžní výrobek

Soutěž se vztahuje na následující výrobky pořadatele soutěže prodávané v době a místě konání soutěže:

Božkov Republica Exclusive 38 % 0,5 l

Božkov Republica Exclusive 38 % 0,7 l

Božkov Republica Reserva 40 % 0,5 l

Božkov Republica Reserva 40 % 0,7 l

Božkov Republica Exclusive white 38 % 0,5 l

Božkov Republica Elixír Espresso 35 % 0,5 l

Božkov Republica Elixír Espresso 35 % 0,7 l

Božkov Republica Honey 35 % 0,5 l

Božkov Republica Honey 35 % 0,7 l


Božkov Republica Třtinová Vodka 40 % 0,7 l

Božkov Republica dárková balení
(dále jen „soutěžní výrobek“).

III. Účastníci soutěže

 1. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická, na svéprávnosti neomezená osoba – spotřebitel starší 18 let (dále jen „zájemce“). Účastníkem soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházející větě, která v době a místě konání soutěže provede soutěžní nákup, jak je definován níže, a alespoň jedenkrát se platně registruje do soutěže, tak jak je stanoveno dále v těchto pravidlech (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“).
 2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k pořadateli, organizátorovi, technickému správci či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato osoba ze soutěže bez náhrady vyloučena.

IV. Výhry v soutěži

Hlavní výhra:

Sada karafy a 4 sklenic z tradiční české sklárny Rückl (dále také „hlavní výhra“)

Základní specifikace:

- kolekce Heritage/Charles IV.

- ručně broušený křišťál;

- karafa objem 500 ml

- sklenice objem 330 ml

− do celé soutěže je vloženo 30 ks hlavní výhry;

− do každého soutěžního kola je vloženo 6 ks hlavní výhry;

− v soutěži může každý účastník získat maximálně 1 ks hlavní výhry.

Vedlejší výhra:
dárková karta Albert (dále také „vedlejší výhra“)

- do celé soutěže je vloženo 60 ks vedlejší výhry;

- do každého soutěžního kola je vloženo 12 ks vedlejší výhry;

- dárková karta k nákupu v supermarketech a hypermarketech Albert s nabitým kreditemv hodnotě 1 000 Kč

- platnost karty je 1 rok od jejího nabití

- v soutěži může každý účastník získat maximálně 1 ks vedlejší výhry v každém kole; maximálnětedy 5 ks vedlejší výhry v soutěži celkem (v případě, že bude v některém ze soutěžních kol vylosován účastník jako potencionální výherce hlavní výhry, může v soutěži získat maximálně 4 ks vedlejších výher)(hlavní výhra a vedlejší výhra dále společně jen jako „výhra“)

V. Mechanika soutěže

 1. Zájemce se do soutěže zapojí tak, že v době a místě konání soutěže zakoupí alespoň 1 ks kteréhokoliv ze soutěžních výrobků (dále jen „soutěžní nákup“), a o tomto nákupu si uschová doklad – účtenku z elektronické pokladny, na které bude vytištěn seznam a počet zakoupených soutěžních výrobků, fiskální identifikační kód účtenky (FIK) nebo jiný 8 znakový kód uvedený na účtence, dále pak datum a čas provedení soutěžního nákupu (dále jen „soutěžní účtenka“). Jako doklad o soutěžním nákupu nelze použít zkrácenou verzi účtenky, případně účtenky z mobilních aplikací, které dané náležitosti neobsahují. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že splnění podmínek soutěže lze prokázat pouze soutěžní účtenkou, která byla řádně zaevidována u Finanční správy ČR. Zda-li je účtenka řádně zaevidována je možné ověřit na: https://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/uct/overeni.facesNebyla-li účtenka řádně zaevidována, není možné se s ní účastnit soutěže.
 2. Soutěžní nákup musí být učiněn před odesláním příslušné soutěžní registrace (viz dále) – tedy, soutěžní nákup musí vždy předcházet (nebo mít min. shodný čas) uskutečnění s časem doručení soutěžní registrace.Soutěžící je za účelem případného prokázání svého nároku na výhru povinen si uschovat veškeré soutěžní účtenky, se kterými se zúčastnil soutěže, a to až do okamžiku vypořádání výher v soutěži. Jejich předložení (viz dále) je jednou z podmínek předání výhry.
 3. Následně zájemce, v době konání soutěže, zašle technickému správci soutěže na telefonní číslo 720 002 959 soutěžní SMS zprávu ve tvaru*: REPUBLICAmezeraposledních 8 znaků z FIK kódu nebo jiného kódu účtenkymezerajmenomezeraprijmenimezeraPSČ doručovací adresy účastníka

Příklad soutěžní SMS: REPUBLICA be38d-09 JANA BRIZOVA 56204
*v případě, že FIK kód není na účtence uveden, lze pro SMS použít 8 znaků z jiného kódu účtenky.

Cena soutěžní SMS odpovídá ceně podle tarifu soutěžícího.

Odesláním soutěžní SMS zájemce potvrzuje pravdivost uvedených údajů, že je starší 18 let, a že se seznámil s pravidly této soutěže vč. informace o zpracování osobních údajů, zcela jim porozuměl a souhlasí s nimi.4. Zájemce, resp. jeho konkrétní soutěžní nákup je do soutěže registrován okamžikem doručení potvrzující SMS zprávy od technického správce soutěže (avšak zpětně k datu a času, ve kterém byla jeho soutěžní SMS doručena technickému správci).

(dále jen „soutěžní registrace“)

4. Zájemce se může soutěže zúčastnit (tzn. registrovat) opakovaně, vždy však s novou soutěžní účtenkou prokazující nový soutěžní nákup. Jedna soutěžní účtenka opravňuje zájemce pouze k jedné účasti bez ohledu na to, že dokumentuje nákup více než jednoho soutěžního výrobku.

5. Zájemce je oprávněn zapojit se do soutěže nejvýše jedenkrát v rámci jednoho soutěžního kola, tzn. jednou soutěžní účtenkou (s jedním FIK kódem nebo jiným 8 znakovým kódem na účtence) se může zájemce, popř. účastník účastnit v jednom soutěžním kole. Každou jednotlivou soutěžní účtenku prokazující provedení soutěžního nákupu je zároveň možné v soutěži užít pouze jedenkrát (do soutěže nebude zařazena soutěžní SMS obsahující již v soutěži užitý FIK kód nebo jiný 8 znakový kód na účtence).

6. Každý jednotlivý zájemce/soutěžící se může soutěže zúčastnit výhradně s jedním telefonním číslem. V případě, že bude zjištěn opak, jedná se o porušení pravidel soutěže a uvedená osoba může být ze soutěže bez náhrady vyloučena, popř. do soutěže nebude vůbec zařazena.

7. Organizátor, technický správce ani pořadatel neodpovídají za nedoručení SMS zprávy do SMS centra technického správce soutěže, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže. Do soutěže budou přijímány pouze SMS zprávy zaslané z identifikovatelných mobilních telefonních čísel (MSISDN) prostřednictvím sítí mobilních operátorů. SMSzprávy zaslané přes jakékoli internetové SMS brány, SMS zprávy z pevných telefonních linek či jiných aplikačních rozhraní nebudou přijímány. SMS zprávy nesplňující podmínky formátu uvedené pro každý jednotlivý případ v těchto pravidlech, popř. jiným způsobem zaslané v rozporu s pravidly soutěže, budou považovány za neplatné a nebude k nim nijak přihlíženo.

VI. Určení výherců

 1. Výhry jsou do jednotlivých soutěžních kol rozděleny takto:
  v každém soutěžním kole se hraje o 6 ks hlavní výhry a 12 ks vedlejší výhry.
 2. Výherci budou pro každé soutěžní kolo určeni losováním provedeným technickým správcem soutěže. Losování proběhne vždy v první pracovní den následující po dni skončení příslušného soutěžního kola s tím, že bude losováno ze všech platných soutěžních registrací, které byly v rámci příslušného soutěžního kola doručeny do soutěže.
 3. Vylosováno bude vždy nejprve 6 účastníků (resp. jejich konkrétních soutěžních registrací) jako potencionálních výherců hlavní výhry. Následně 12 účastníků (resp. jejich konkrétních soutěžních registrací) jako potencionálních výherců vedlejší výhry.
 4. Pro případ, že by některý z vylosovaných účastníků nesplnil veškeré podmínky soutěže a nestal se výhercem, výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. O losování bude vyhotoven písemný protokol vygenerovaný losovacím systémem, podepsaný 2 zaměstnanci technického správce, kteří byli přítomni losování. Výherci se tak v každém soutěžním kole stanou ti účastníci, kteří zcela a řádně splní veškeré podmínky stanovené pravidly soutěže (včetně těch následujících vylosování), jejichž soutěžní registrace byly vylosovány technickým správcem soutěže v rámci losování pro příslušné soutěžní kolo.
 5. Omezení soutěže: Jeden konkrétní soutěžící (tj. tatáž fyzická osoba) může získat max. 1 ks hlavní výhry a 5 ks vedlejší výhry za celou dobu konání soutěže (v případě, že bude v některém ze soutěžních kol vylosován účastník jako potencionální výherce hlavní výhry, může v soutěži získat max. 4 ks vedlejších výher).Další omezení soutěže jsou uvedeny v těchto pravidlech.
 6. Zároveň platí, že v případě, kdy dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do webového formuláře (viz dále) stejnou adresu, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. V případě, že se soutěže účastní více členů jedné rodiny dle předcházející věty, může výhru v soutěži získat pouze jeden člen; v případě, že bude v rámci vyhodnocení soutěže vylosováno více členů rodiny zapojených do soutěže, výhercem se eventuálně stane pouze ten, který zcela splnil podmínky soutěže, a pokud splnilo takové podmínky více členů jedné rodiny, pak tomu, který byl technickým správcem vylosován dříve.
 7. V případě, že bude do soutěže (či soutěžního kola) doručeno méně platných soutěžních registrací, než je výher vložených do soutěže (či soutěžního kola), resp. z jiného pravidly stanoveného důvodu nebude možné veškeré výhry rozdělit, nerozdané výhry propadají pořadateli, který rozhodne o jejich dalším užití.
 8. Soutěžící bude o svém vylosování informován prostřednictvím SMS na telefonním čísle, se kterým se účastnil soutěže, a to do 2 pracovních dnů následujících po provedeném losování (dále také jako „výherní zpráva“).V rámci uvedené výherní zprávy bude uveden i odkaz na webový formulář, do kterého účastník vyplní níže uvedené, požadované údaje a nahraje scan soutěžní účtenky (nesmí být větší než 5 Mb) obsahující FIK soutěžní účtenky v soutěžní registraci, se kterou byl vylosován (dále jen „webový formulář“), a následně jej prostřednictvím volby „odeslat“ odešle technickému správci soutěže. Webový formulář dle předcházející věty je vylosovaný účastník povinen doručit technickému správci do 7 kalendářních dní ode dne odeslání výherní zprávy technickým správcem soutěže.(doručení webového formuláře jako „odpověď na výherní zprávu“)Součástí odpovědi na výherní zprávu musí být rovněž jméno, příjmení a věk vylosovaného soutěžícího, mobilní telefonní číslo, se kterým se zúčastnil soutěže, e-mailová adresa a doručovací adresa.
 9. V případě pochybností o pravosti soutěžních účtenek, či splnění jiných podmínek soutěže je/jsou vylosovaný/í soutěžící povinen/ni doručit pod sankcí vyloučení ze soutěže pořadateli (popř. organizátorovi) v jím určeném termínu originály veškerých soutěžních účtenek, a to na pořadatelem (popř. organizátorem) sdělenou adresu a prokázat svůj věk.
 10. V případě nezaslání/nedoručení všech výše zmiňovaných dokladů (ať již kopií, scanů, či originálů) a údajů v požadované lhůtě (či v případě, že tyto doklady nebudou odpovídat skutečnostem uvedeným v rámci soutěžních registrací) podle odst. 9. tohoto článku pravidel či pochybnostech o pravosti soutěžní účtenky nebo splnění podmínky věku, se vylosovaný soutěžící nestává výhercem a výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
 11. Po provedení kontroly splnění podmínek soutěže bude vylosovaným soutěžícím výhra potvrzena, popř. budou tito informováni, že se výherci nestávají. Rozhodnutí o tom, že se soutěžící výhercem nestává, činí pořadatel podle vlastního uvážení, na základě těchto pravidel soutěže.
 12. Hlavní výhry budou doručovány na adresu uvedenou výhercem ve webovém formuláři. Na datumu a přibližném času předání hlavní výhry se dohodne organizátor soutěže svýhercem předem, prostřednictvím kontaktních údajů uvedených ve webovém formuláři. Vedlejší výhry budou odeslány prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb na adresu uvedenou výhercem ve webovém formuláři. Výhry budou doručeny po ověření správnosti všech soutěžních účtenek, nejpozději však do 30. 11. 2022. V případě, že výherce hlavní výhry neposkytne organizátorovi soutěže vhodný termín k předání hlavní výhry do termínu uvedeného v předchozí větě, hlavní výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
 13. Vedlejší výhry budou odeslány prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb na adresu uvedenou výhercem ve webovém formuláři, a to po ověření správnosti všech soutěžních účtenek, nejpozději však do 30. 11. 2022.
 14. Organizátor, technický správce ani pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za doručení odpovědí na výherní zprávu, výher v soutěži, ani za poškození, zpoždění či ztrátu uvedeného během přepravy. V případě, že se výherci nepodaří bez zavinění pořadatele či organizátora výhry doručit, výhry bez náhrady propadají ve prospěch pořadatele soutěže.

VII. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

Pořadatel soutěže jakožto správce osobních údajů (dále jen „Správce“) zpracovává osobní údaje účastníka soutěže, jež poskytl v průběhu soutěže, přičemž právním základem je plnění smlouvy, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“):

Totožnost a kontaktní údaje Správce: STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., Palírenská 641/2, 326 00 Plzeň- Božkov, Česká republika, IČO:27904636, spisová značka C 21004, vedená u Krajského soudu v Plzni, kontaktní email: info@stock.cz.

Rozsah zpracovávaných údajů: Jméno, příjmení, věk, e-mailová adresa, doručovací adresa, další kontaktní údaje.

Účely zpracování: Výlučně organizace, vyhodnocení a distribuce výher této spotřebitelské soutěže.

Právní základ pro zpracování: Plnění smlouvy.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Po dobu nezbytně nutnou k organizaci soutěže a u výherce následně po dobu danou zákonem.

Příjemci: Pořadatel dále předává osobní údaje zejména organizátorovi a technickému správci soutěže, kteří jsou zpracovateli osobních údajů ve smyslu GDPR, a dalším poskytovatelům, kteří pro Správce zajišťují IT, účetní, právní, zasílací a jiné služby.

Poučení subjektu údajů: Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo na přenositelnost údajů. Práva lze uplatnit dopisem, telefonicky i e- mailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

1. V případě výhry výherce výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. a § 84 a násl. občanského zákoníku a ust. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, bezplatně jméno a bydliště výherce v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i veškeré zvukové a obrazové záznamy výherce, které budou pořízeny v souvislosti se soutěží. Pro vyloučení všech pochybností, výherce tímto dává v souvislosti s účastí v soutěží souhlas se zachycením, zobrazením a rozšiřování jeho podoby pro marketingové účely a propagaci soutěže. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu 2 let od ukončení soutěže. V případě neudělení souhlasu není možné se soutěže účastnit.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Účastník bude ze soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout v případě, že pořadatel, organizátor či technický správce zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti pravidlům této soutěže ze strany takového účastníka nebo některého z účastníků či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému účastníkovi k účasti v soutěži, popř. zisku výhry v soutěži.
 2. Zájemci nevzniká právní nárok na účast v této soutěži, na výhru, výměnu výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry. Výhry nemohou být poskytnuty alternativně, např. peněžní formou, než je stanoveno těmito pravidly.
 3. Organizátor, technický správce ani pořadatel soutěže nejsou odpovědní za jakékoli škody či újmy, které účastníkům případně vznikly nebo vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním výher.
 4. Organizátor, technický správce ani pořadatel soutěže nejsou odpovědní za jakékoliv technické problémy souvisejících s přenosem dat elektronickými prostředky.
 5. Pořadatel, technický správce, organizátor i obsluha konkrétního místa konání soutěže si vyhrazuje právo požadovat předložení dokladu prokazujícího totožnost účastníka a skutečnost, že je tento starší 18 let. Odmítnutím předložení dokladu prokazujícího jeho totožnost a věk, je účastník vyřazen ze soutěže a výhra mu nebude předána (stejné oprávnění má obsluha konkrétního místa konání soutěže i v okamžiku zapojení do soutěže).
 6. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.
 7. Pořadatel, popř. organizátor po dohodě s pořadatelem, si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit. Změna bude provedena vždy formou písemných číslovaných dodatků k těmto pravidlům zveřejněných na www.bozkov.cz
 8. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.
 9. V případě pochybností ohledně splnění podmínek soutěže a těchto pravidel leží povinnost věrohodně prokázat jejich splnění na zájemci/soutěžícím.
 10. Pořadatel, resp. organizátor, je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech a otázkách týkajících se této soutěže.
 11. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže je rozhodné znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

Upozornění pořadatele: Soutěžní výrobky nemusí soutěžící konzumovat sám. Vzhledem k vysokému obsahu alkoholu soutěžních výrobků je doporučeno spotřebovat soutěžní výrobky postupně, a to v průběhu delšího časového období. Je tedy vhodné soutěžní výrobky zakoupit např. pro sebe i své kamarády. Pijte zodpovědně.

Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na www.bozkov.cz

V Praze dne 31. 8. 2022