ÚPLNÉ PRAVIDLÁ INSTAGRAMOVEJ SÚŤAŽE ''HIP HOP ŽIJE S BOŽKOVOM" O 1X DVA VIP VSTUPY NA HIP HOP ŽIJE A 3X FĽAŠU PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU

1. Organizátorom súťaže je STOCK Slovakia s. r. o., so sídlom Bratislava, Trnavská cesta 50, PSČ 821 02, IČO: 35 842 075, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „STOCK“).

2. Cieľom súťaže je marketingová propagácia značky Božkov.

3. Súťaž prebieha v termíne od 19. 7. do 23. 7. 2023.

4. Výhrou v súťaži je 1x dva VIP vstupy na Hip Hop Žije v Bojniciach a 3x fľaša podľa vlastného výberu.

5. Organizátor súťaže vyberie náhodne komentár spomedzi všetkých odpovedí. Výhercovia získajú výhru uvedenú v bode 4. týchto súťažných podmienok.

6. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá:
- dovŕšila 18 rokov veku,
- má doručovaciu adresu na Slovensku,
- má aktívny Instagramový profil,
- na Instagramovém profile @bozkov_slovensko prostredníctvom sledovania stránky, lajknutím súťažného príspevku a pridáním komentára splní súťažnú úlohu zverejnenú dňa 19. 7. 2023 na profile @bozkov_slovensko.

7. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane.

8. Organizátor súťaže vyberie päť výhercov zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienku podľa bodu 6. a zároveň splnil súťažnú úlohu podľa bodu 5. písm. c. 

9. Organizátor súťaže upovedomí výhercov najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom správy na Instagramu a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.

10. Výhra bude výhercovi odovzdaná na adresu, ktorú oznámi výherca na výzvu organizátorovi súťaže za účelom odovzdania výhry. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi výhru najneskôr do troch týždňov od kontaktovania, ak sa s výhercom nedohodne inak. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 7 dní od upovedomenia organizátorom súťaže podľa bodu 9. týchto súťažných podmienok alebo nedôjde k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu výhru podľa dohody s organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vybrať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vybrať ďalšieho súťažiaceho.

11. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé.

12. Súťažiaci zároveň berie na vedomie, že organizátor súťaže poveril spracúvaním osobných  údajov sprostredkovateľa, ktorým je agentúra MADE BY VACULIK, s.r.o., so sídlom Búdková 28, Bratislava, IČO: 35 761 814, za účelom spracovania a vyhodnotenia výsledkov súťaže. 

13. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Instagramu Božkov Republica v rámci súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Instagrame.

14. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže a zamestnanci sprostredkovateľa súťaže.

15. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

16. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

17. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Instagram.

18. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.