ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE "CHVÍLE, KTERÁ SEDNE"

„Chvíle, která sedne.“ 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže „Chvíle, která sedne.“ (dále jen „soutěž“) v České republice. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech  určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla můžou být  pozměněná pouze formou písemných dodatků. 

Organizátorem soutěže je: 

PROMOANGEL s.r.o.
se sídlem: Bělehradská 237/11, Nusle, 140 00 Praha 4 
IČO: 290 24 463  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160789 (dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“) 

Pořadatelem soutěže je: 

STOCK Plzeň-Božkov s.r.o. 
se sídlem: Palírenská 641/2, Božkov, 326 00 Plzeň 
IČO: 279 04 636 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 21004 (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“) 

Soutěž technicky zabezpečuje: 

BARRACUDA BS spol. s r.o. 
se sídlem: Na Jezerce 1199/7, Nusle, 140 00 Praha 4 
IČO: 497 07 418 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22873 (dále jen „technický správce“ či „technický správce soutěže“) 

I. Termín a místo konání soutěže 

1. Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 4. 2021 00:00:00 hod do 30. 4. 2021 23:59:59 hod včetně (dále jen „doba konání soutěže“) výhradně ve všech prodejnách Albert (obchodní síť provozovaná společností Albert Česká republika, s.r.o., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice,  158 00 Praha 5, IČO: 440 12 373, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  v Praze, oddíl C, vložka 306379) na území České republiky (dále společně i jednotlivě jen jako  „místo konání soutěže“). 

2. Soutěž je pro účely registrace a vyhodnocení rozdělena do 4 samostatně vyhodnocovaných  soutěžních kol: 

1. kolo: od 1. 4. 2021 00:00:00 hod. do 8. 4. 2021 23:59:59 hod. 

2. kolo: od 9. 4. 2021 00:00:00 hod. do 15. 4. 2021 23:59:59 hod. 

3. kolo: od 16. 4. 2021 00:00:00 hod. do 23. 4. 2021 23:59:59 hod. 

4. kolo: od 24. 4. 2021 00:00:00 hod. do 30. 4. 2021 23:59:59 hod. 

(dále jednotlivě „soutěžní kolo“ nebo společně „soutěžní kola“)

II. Soutěžní výrobek 

Soutěž se vztahuje na následující výrobky pořadatele soutěže prodávané v době a místě konání soutěže: 

Captain Morgan Spiced Gold 35 % 0,5 l 

Captain Morgan Spiced Gold 35 % 0,7 l 

Captain Morgan Dark Rum 40 % 0,7 l 

Captain Morgan Black Spiced 40 % 0,7 l 

Captain Morgan White Rum 37,5 % 0,7 l 

Captain Morgan barel 35 % 1,5 l 

Captain Morgan Spiced Gold dárkové balení 

Captain Morgan Gingerbread 0,5 l 

Captain Morgan Tiki 0,7 l 

Pampero Aniversario 40 % 0,7 l 

Pampero Especial 40 % 0,7 l 

Pampero Seleccion 0,7 l 

El Comandante Reserva Rum 0,7 l 

Legendario Elixir 0,7 l 

Legado 38 % 0,7 l 

Key Rum White 37,5 % 0,5 l 

Key Spiced Gold 35 % 0,5 l 

Key Rum Panama 3YO 38 % 0,5 l 

Kakadu 30 % 0,7 l 

Ron Zacapa 23YO 40 % 0,7 l 

Božkov Originál 0,2 l 

Božkov Originál 0,5 l 

Božkov Originál 1 l 

Božkov Originál 0,7 l 

Božkov Bílý 0,5 l 

Božkov Bílý Kokos 0,5 l 

Božkov Spiced 30 % 0,5 l 

Božkov Speciál Kávový 30 % 0,5 l 

Božkov Speciál Mandlový 30 % 0,5 l 

Božkov Speciál 30 % 0,5 l 

Božkov Tradiční 0,7 l 

Božkov Tradiční 0,5 l 

Božkov Černý 0,5 l 

Božkov Republica Exclusive 38 % 0,5 l 

Božkov Republica Exclusive 38 % 0,7 l 

Božkov Republica Exclusive dárkové balení 

Božkov Republica Reserva 0,5 l 

Božkov Republica Reserva 0,7 l 

Božkov Republica Espresso 35 % 0,5 l 

Božkov Republica Espresso 35 % 0,7 l 

(dále jen „soutěžní výrobek“).  

III. Účastníci soutěže

1. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická, na svéprávnosti neomezená osoba – spotřebitel starší  18 let (dále jen „zájemce“). Účastníkem soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v  předcházející větě, která v době a místě konání soutěže provede soutěžní nákup a alespoň  jedenkrát se platně registruje do soutěže, tak jak je stanoveno dále v těchto pravidlech (dále  jen „účastník“ nebo „soutěžící“). 

2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru  k pořadateli, organizátorovi, technickému správci či spolupracujícím společnostem, jakož i  osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve  znění pozdějších předpisů.  

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou  do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu  v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži,  bude tato osoba ze soutěže bez náhrady vyloučena.  

IV. Výhra v soutěži 

Výhrou v soutěži je: 

Sedací vak s podnožníkem 

Základní specifikace:  

nosnost vaku:120 kg, váha: 6,8/2 kg; rozměry v*š*h: 85x70x130 cm (vak), 25x70x30 (podnožník); barva béžová; malý branding logem Božkov Republica na etiketě ve švu vaku (dále také  „výhra“). 

− do celé soutěže je vloženo 50 ks výhry; 
− do každého soutěžního kola je vložen určitý počet výher, specifikovaný v čl. VI./1.  těchto pravidel; 
− v soutěži může každý účastník získat maximálně 1 ks výhry. 

V. Mechanika soutěže  

1. Zájemce se do soutěže zapojí tak, že v době a místě konání soutěže zakoupí soutěžní výrobek/ky  v min. hodnotě 199,- Kč vč. DPH (dále jen „soutěžní nákup“), a o tomto nákupu si uschová doklad  – účtenku z elektronické pokladny, na které bude vytištěn seznam a počet zakoupených  soutěžních výrobků, fiskální identifikační kód účtenky (FIK), dále pak datum a čas provedení  soutěžního nákupu (dále jen „soutěžní účtenka“). Jako doklad o soutěžním nákupu nelze použít  zkrácenou verzi účtenky, která dané náležitosti neobsahuje. 

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že splnění podmínek soutěže lze prokázat pouze soutěžní  účtenkou, která byla řádně zaevidována u Finanční správy ČR. Zda-li je účtenka řádně  zaevidována je možné ověřit na:  

Nebyla-li účtenka řádně zaevidována, není možné se s ní účastnit soutěže.

2. Soutěžní nákup musí být učiněn před odesláním příslušné soutěžní registrace (viz dále) – tedy,  soutěžní nákup musí vždy předcházet (nebo mít min. shodný čas) uskutečnění s časem doručení  soutěžní registrace. 

Soutěžící je za účelem případného prokázání svého nároku na výhru povinen si uschovat veškeré  soutěžní účtenky, se kterými se zúčastnil soutěže, a to až do okamžiku vypořádání výher v soutěži.  Jejich předložení (viz dále) je jednou z podmínek předání výhry. 

3. Následně zájemce, v době konání soutěže, zašle technickému správci soutěže na telefonní číslo  720 002 959 soutěžní SMS zprávu ve tvaru: 

STOCKmezeraposledních 8 znaků z FIK kódu účtenkymezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraPSČ doručovací adresy účastníka 

Příklad soutěžní SMS: STOCK 52f7a-ff PAVEL DOBRY 60200 

Cena soutěžní SMS odpovídá ceně podle tarifu soutěžícího. 

Odesláním soutěžní SMS zájemce potvrzuje pravdivost uvedených údajů, že je starší 18 let,  a že se seznámil s pravidly této soutěže vč. informace o zpracování osobních údajů, zcela jim porozuměl a souhlasí s nimi. 

4. Zájemce, resp. jeho konkrétní soutěžní nákup je do soutěže registrován okamžikem doručení  potvrzující SMS zprávy od technického správce soutěže (avšak zpětně k datu a času, ve kterém  byla jeho soutěžní SMS doručena technickému správci). 

(dále jen „soutěžní registrace“) 

5. Zájemce se může soutěže zúčastnit (tzn. registrovat) opakovaně, vždy však s novou soutěžní  účtenkou prokazující nový soutěžní nákup. Jedna soutěžní účtenka opravňuje zájemce pouze  k jedné účasti bez ohledu na to, že dokumentuje nákup více než jednoho soutěžního výrobku. 

6. Zájemce je oprávněn zapojit se do soutěže nejvýše jedenkrát v rámci jednoho soutěžního kola, tzn. jednou soutěžní účtenkou (s jedním FIK kódem) se může zájemce, popř. účastník účastnit  v jednom soutěžním kole. Každou jednotlivou soutěžní účtenku prokazující provedení soutěžního  nákupu je zároveň možné v soutěži užít pouze jedenkrát (do soutěže nebude zařazena soutěžní  SMS obsahující již v soutěži užitý FIK kód). 

7. Každý jednotlivý zájemce/soutěžící se může soutěže zúčastnit výhradně s jedním telefonním  číslem. V případě, že bude zjištěn opak, jedná se o porušení pravidel soutěže a uvedená osoba  může být ze soutěže bez náhrady vyloučena, popř. do soutěže nebude vůbec zařazena. 

8. Organizátor, technický správce ani pořadatel neodpovídají za nedoručení SMS zprávy do SMS  centra technického správce soutěže, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti  se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či  telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či  jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických  komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže. Do soutěže  budou přijímány pouze SMS zprávy zaslané z identifikovatelných mobilních telefonních čísel  (MSISDN) prostřednictvím sítí mobilních operátorů. SMS zprávy zaslané přes jakékoli internetové  SMS brány, SMS zprávy z pevných telefonních linek či jiných aplikačních rozhraní nebudou  přijímány. SMS zprávy nesplňující podmínky formátu uvedené pro každý jednotlivý případ v 

těchto pravidlech, popř. jiným způsobem zaslané v rozporu s pravidly soutěže, budou  považovány za neplatné a nebude k nim nijak přihlíženo. 

VI. Určení výherců  

1. Výhry jsou do jednotlivých soutěžních kol rozděleny takto: 

v prvním soutěžní kole se hraje o 13 ks výher 

v druhém soutěžním kole se hraje o 12 ks výher 

ve třetím soutěžním kole se hraje o 13 výher 

ve čtvrtém soutěžním kole se hraje o 12 ks výher. 

2. Výherci budou pro každé soutěžní kolo určeni losováním provedeným technickým správcem  soutěže. Losování proběhne vždy v první pracovní den následující po dni skončení příslušného  soutěžního kola s tím, že bude losováno ze všech platných soutěžních registrací, které byly  v rámci příslušného soutěžního kola doručeny do soutěže. 

3. Pro případ, že by některý z vylosovaných účastníků nesplnil veškeré podmínky soutěže a nestal se výhercem, výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím  dalším užití. O losování bude vyhotoven písemný protokol vygenerovaný losovacím systémem,  podepsaný 2 zaměstnanci technického správce, kteří byli přítomni losování. Výherci se tak v každém soutěžním kole stanou ti účastníci, kteří zcela a řádně splní veškeré podmínky  stanovené pravidly soutěže (včetně těch následujících vylosování), jejichž soutěžní registrace  byly vylosovány technickým správcem soutěže v rámci losování pro příslušné soutěžní kolo. 

4. Omezení soutěže:  

Jeden konkrétní soutěžící (tj. tatáž fyzická osoba) může získat max. 1 ks výhry za celou dobu  konání soutěže. 

Další omezení soutěže jsou uvedeny v těchto pravidlech

5. Zároveň platí, že v případě, kdy dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se  považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně  vyplnili do webového formuláře (viz dále) stejnou adresu, považují se takoví soutěžící za členy  jedné rodiny. V případě, že se soutěže účastní více členů jedné rodiny dle předcházející věty,  může výhru v soutěži získat pouze jeden člen; v případě, že bude v rámci vyhodnocení soutěže  vylosováno více členů rodiny zapojených do soutěže, výhercem se eventuálně stane pouze ten,  který zcela splnil podmínky soutěže, a pokud splnilo takové podmínky více členů jedné rodiny,  pak tomu, který byl technickým správcem vylosován dříve. 

6. V případě, že bude do soutěže (či soutěžního kola) doručeno méně platných soutěžních  registrací, než je výher vložených do soutěže (či soutěžního kola), resp. z jiného pravidly  stanoveného důvodu nebude možné veškeré výhry rozdělit, nerozdané výhry propadají  pořadateli, který rozhodne o jejich dalším užití. 

7. Soutěžící bude o svém vylosování informován prostřednictvím SMS na telefonním čísle, se kterými  se účastnil soutěže, a to do 2 pracovních dnů následujících po provedeném losování (dále také  jako „výherní zpráva“). 

V rámci uvedené výherní zprávy bude uveden i odkaz na webový formulář, do kterého účastník  vyplní níže uvedené, požadované údaje a nahraje scan soutěžní účtenky (nesmí být větší než 5  Mb) obsahující FIK soutěžní účtenky v soutěžní registraci, se kterou byl vylosován (dále jen  „webový formulář“), a následně jej prostřednictvím volby „odeslat“ odešle technickému správci  soutěže. Webový formulář dle předcházející věty je vylosovaný účastník povinen doručit  technickému správci do 7 kalendářních dní ode dne odeslání výherní zprávy technickým  správcem soutěže.  

(doručení webového formuláře jako „odpověď na výherní zprávu“) 

Součástí odpovědi na výherní zprávu musí být rovněž jméno, příjmení a věk vylosovaného  soutěžícího, mobilní telefonní číslo, se kterým se zúčastnil soutěže, e-mailová adresa a adresa  trvalého bydliště. 

V případě pochybností o pravosti soutěžních účtenek, či splnění jiných podmínek soutěže je/jsou  vylosovaný/í soutěžící povinen/ni doručit pod sankcí vyloučení ze soutěže pořadateli (popř.  organizátorovi) v jím určeném termínu originály veškerých soutěžních účtenek, a to na  pořadatelem (popř. organizátorem) sdělenou adresu a prokázat svůj věk. 

V případě nezaslání/nedoručení všech výše zmiňovaných dokladů (ať již kopií, scanů, či  originálů) a údajů v požadované lhůtě (či v případě, že tyto doklady nebudou odpovídat  skutečnostem uvedeným v rámci soutěžních registrací) podle odst. 7. tohoto článku pravidel či  pochybnostech o pravosti soutěžní účtenky nebo splnění podmínky věku, se vylosovaný  soutěžící nestává výhercem a výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn  rozhodnout o jejím dalším užití. 

8. Po provedení kontroly splnění podmínek soutěže bude vylosovaným soutěžícím výhra potvrzena,  popř. budou tito informováni, že se výherci nestávají. Rozhodnutí o tom, že se soutěžící výhercem  nestává, činí pořadatel podle vlastního uvážení, na základě těchto pravidel soutěže. 

9. Výhry budou odeslány prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb na adresu uvedenou  výhercem ve webovém formuláři, a to po ověření správnosti všech soutěžních účtenek.  Nejpozději však do 15. 6. 2021. 

10. Organizátor, technický správce ani zadavatel nenesou jakoukoli odpovědnost za doručení  odpovědí na výherní zprávu, výher v soutěži, ani za poškození, zpoždění či ztrátu uvedeného  během přepravy. V případě, že se výherci nepodaří bez zavinění pořadatele či organizátora  výhry doručit, výhry bez náhrady propadají ve prospěch pořadatele soutěže. 

VII. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy 

Pořadatel soutěže jakožto správce osobních údajů („Správce“) zpracovává osobní údaje  účastníka soutěže, jež poskytl v průběhu soutěže, přičemž právním základem je plnění smlouvy,  a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických  osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“):

Totožnost a kontaktní údaje Správce:
STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., Palírenská 641/2, 326 00 Plzeň Božkov, Česká republika, IČO: 27904636, spisová značka C 21004, vedená u Krajského soudu v Plzni, kontaktní email:  stock@stock.cz.

Rozsah zpracovávaných údajů:
Jméno, příjmení, věk, e-mailová adresa, doručovací adresa, další kontaktní údaje

Účely zpracování:
Výlučně organizace, vyhodnocení a distribuce výher této spotřebitelské soutěže.

Právní základ pro zpracování:
Plnění smlouvy.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:
Po dobu nezbytně nutnou k organizaci soutěže a u výherce následně po dobu danou zákonem.

Příjemci:
Pořadatel dále předává osobní údaje zejména organizátorovi a technickému správci soutěže, kteří jsou  zpracovateli osobních údajů ve smyslu GDPR, a dalším  poskytovatelům, kteří pro Správce zajišťují IT, účetní, právní, zasílací a jiné služby.

Poučení subjektu údajů:
Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo na přenositelnost údajů. Práva lze uplatnit dopisem, telefonicky i e-mailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

1. V případě výhry výherce výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu  s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a  ust. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna  2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu  těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), bezplatně jméno a bydliště výherce v  médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s  touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele, s tím, že mohou být  pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherce.  Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu 2 let od ukončení soutěže. V případě neudělení  souhlasu není možné se soutěže účastnit. 

VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Účastník bude ze soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením  mohla účastníkovi vzniknout v případě, že pořadatel, organizátor či technický správce zjistí nebo  bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv  jednání proti pravidlům této soutěže ze strany takového účastníka nebo některého z účastníků  či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému účastníkovi k účasti v soutěži, popř. zisku výhry v  soutěži.  

2. Zájemci nevzniká právní nárok na účast v této soutěži, na výhru, výměnu výhry či vyplacení  peněžitého plnění výměnou za věcné výhry. Výhry nemohou být poskytnuty alternativně, např.  peněžní formou, než je stanoveno těmito pravidly. 

3. Organizátor, technický správce ani pořadatel soutěže nejsou odpovědní za jakékoli škody či  újmy, které účastníkům případně vznikly nebo vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži či  v souvislosti s čerpáním výher. 

4. Organizátor, technický správce ani pořadatel soutěže nejsou odpovědní za jakékoliv technické  problémy souvisejících s přenosem dat elektronickými prostředky.  

5. Pořadatel, organizátor i obsluha konkrétního místa konání soutěže si vyhrazuje právo požadovat  předložení dokladu prokazujícího totožnost účastníka a skutečnost, že je tento starší 18 let.  Odmítnutím předložení dokladu prokazujícího jeho totožnost a věk, je účastník vyřazen ze  soutěže a výhra mu nebude předána (stejné oprávnění má obsluha konkrétního místa konání  soutěže i v okamžiku zapojení do soutěže). 

6. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich  dodržování. 

7. Pořadatel, popř. organizátor po dohodě s pořadatelem, si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit  nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit. Změna bude provedena vždy formou  písemných číslovaných dodatků k těmto pravidlům zveřejněných na www.bozkov.cz

8. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit  výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher, a  to zejm. v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům  předány v souladu s těmito pravidly. 

9. V případě pochybností ohledně splnění podmínek soutěže a těchto pravidel leží povinnost  věrohodně prokázat jejich splnění na zájemci/soutěžícím. 

10. Pořadatel, resp. organizátor je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech  a otázkách týkajících se této soutěže. 

11. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních  materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel  soutěže je rozhodné znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené  na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné  vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže. 

Upozornění pořadatele: Soutěžní výrobky nemusí soutěžící konzumovat sám. Soutěžní výrobky je sice pro  zisk výhry či účast v soutěži třeba zakoupit v rámci jednoho soutěžního nákupu, není však nutné je  najednou zkonzumovat. Vzhledem k vysokému obsahu alkoholu soutěžních výrobků je doporučeno  spotřebovat soutěžní výrobky postupně, a to v průběhu delšího časového období. Je tedy vhodné  soutěžní výrobky zakoupit např. pro sebe i své kamarády. Pijte zodpovědně. 

Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na www.bozkov.cz

V Praze dne 25. 2. 2021