ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

„Každý má svůj příběh. Jaký bude ten tvůj?“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže „Každý má svůj příběh. Jaký bude ten tvůj?“ (dále jen „soutěž“) v České republice. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.


Organizátorem soutěže je:

PROMOANGEL s.r.o.
se sídlem: Praha 4 - Nusle, Bělehradská 237/11, PSČ 140 00
IČO: 290 24 463
společnost zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160789 (dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)


Pořadatelem soutěže je:

STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.
se sídlem: Palírenská 641/2, Božkov, 326 00 Plzeň
IČO: 279 04 636
společnost zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 21004 (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)


Soutěž technicky zabezpečuje:

BARRACUDA BS spol. s r.o.
se sídlem: Na Jezerce 1199/7, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 497 07 418
společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22873 (dále jen „technický správce“ či „technický správce soutěže“).

I. Termín a místo konání soutěže

1. Soutěž bude probíhat v termínu od 29. 9. 2020 00:00:00 hod do 27. 10. 2020 23:59:59 hod včetně (dále jen „doba konání soutěže“) výhradně ve všech prodejnách Albert (obchodní síť provozovaná společností Albert Česká republika, s.r.o., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 44012373, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 306379) na území České republiky (dále společně i jednotlivě jen jako „místo konání soutěže“).

2. Soutěž je pro účely registrace a vyhodnocení rozdělena do 3 samostatně vyhodnocovaných soutěžních kol:
1. kolo: od 29. 9. 2020 00:00:00 hod. do 8. 10. 2020 23:59:59 hod.
2. kolo: od 9. 10. 2020 00:00:00 hod. do 18. 10. 2020 23:59:59 hod.
3. kolo: od 19. 10. 2020 00:00:00 hod. do 27. 10. 2020 23:59:59 hod.

(dále jednotlivě „soutěžní kolo“ nebo společně „soutěžní kola“)

II. Soutěžní výrobek

Soutěž se vztahuje na následující výrobky pořadatele soutěže prodávané v době a místě konání soutěže:
Captain Morgan Spiced Gold 35% 0,5 l
Captain Morgan Spiced Gold 35% 0,7 l
Captain Morgan Dark Rum 40% 0,7 l
Captain Morgan Black Spiced 40% 0,7 l Captain Morgan White Rum 37,5% 0,7 l Captain Morgan barel 35% 1,5 l
Captain Morgan Spiced Gold dárkové balení Captain Morgan Gingerbread 0,5 l
Captain Morgan Tiki 0,7 l
Pampero Aniversario 40% 0,7 l
Pampero Especial 40% 0,7 l
Pampero Seleccion 0,7 l
El Comandante Reserva Rum 0,7 l Legendario Elixir 0,7 l
Key Rum Caribbean White 37,5% 0,5 l Key Spiced Caribbean Gold 35% 0,5 l Božkov Originál 0,2 l
Božkov Originál 0,5 l
Božkov Originál 1 l
Božkov Originál 0,7 l
Božkov Bílý 0,5 l
Božkov Bílý Kokos 0,5 l
Božkov speciál jablko a skořice 30% 0,5 l Božkov Spiced 30% 0,5 l
Božkov Speciál Kávový 30% 0,5 l
Božkov Speciál Mandlový 30% 0,5 l Božkov Speciál Mango 30% 0,5 l
Božkov Speciál 30% 0,5 l
Božkov Tradiční 0,7 l
Božkov Tradiční 0,5 l
Božkov Černý 0,5 l
Božkov Republica Exclusive 38% 0,5 l
Božkov Republica Exclusive 38% 0,7 l
Božkov Republica Exclusive dárkové balení
Božkov Republica Reserva 0,5 l
Božkov Republica Reserva 0,7 l
Božkov Republica Espresso 0,5 l
Božkov Republica Espresso 0,7 l

(dále jen „soutěžní výrobek“). 

III. Účastníci soutěže

1. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická, na svéprávnosti neomezená osoba – spotřebitel starší 18 let (dále jen „zájemce“). Účastníkem soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházející větě, která v době a místě konání soutěže provede soutěžní nákup a alespoň jedenkrát se platně registruje do soutěže, tak jak je stanoveno dále v těchto pravidlech (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“).

2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k pořadateli, organizátorovi, technickému správci či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny, resp. budou vyloučeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.

IV. Výhry v soutěži

Do soutěže jsou vloženy následující výhry:

1. Dárkový poukaz na zájezd do Karibiku v hodnotě 100.000,-Kč vč. DPH (dále také „výhra1“)

Specifikace výhry 1:

- Výhrou č. 1 je dárkový poukaz společnosti Čedok a. s., se sídlem Vinohradská2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 60192755, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2263 (dále jen „cestovní kancelář“), odd. Exclusive Travel Čedok v hodnotě 100.000,-Kč vč. DPH na zájezd do Karibiku (některý z ostrovů Velkých, či Malých Antil, nebo Bahamských ostrovů) z portfolia zájezdů cestovní kanceláře. Zájezd je nutné sjednat nejpozději do 31. 1. 2021 a musí být realizován do 30. 11. 2021, jinak výhra 1 bez náhrady propadá, tím není dotčeno právo výherce při nevyčerpání zájezdu z důvodu mimořádných opatření popsaných níže. Další informace a pravidla pro čerpání této výhry jsou uvedeny na poukazu, popř. budou výhercům sděleny při předání této výhry (nejedná se o běžný poukaz na standardní katalogové zájezdy uplatnitelný na libovolné pobočce cestovní kanceláře).

Pozn. pořadatele: Při realizaci výhry doporučujeme sledovat při výběru konkrétní destinace aktuální politickou a epidemiologickou situaci v jednotlivých zemích. Nejvhodnější doba k cestování do oblasti Karibiku je vzhledem ke klimatickým podmínkám v období od listopadu do března.

- Na uvedený poukaz lze pouze čerpat výhru a není možné jej směnit za peníze ani za jiný zájezd v dané hodnotě. Poukaz je možné uplatnit pouze na jeden zájezd, tedy v případě, že je poukaz uplatněn na zájezd nižší hodnoty, než na kterou zní, nelze jej použít znovu a nevyčerpaná hodnota poukazu není jakkoliv refundována.

- Zájezd je možné realizovat i ve vyšší hodnotě, než jakou má poukaz, avšak náklady nad rámec hodnoty poukazu hradí výherce sám.Podmínky zájezdu se řídí smlouvou/potvrzením o zájezdu uzavřenou mezi výhercem a cestovní kanceláří a Všeobecnými smluvními podmínkami cestovní kanceláře, platnými v okamžiku sepsání smlouvy/potvrzení o zájezdu s výhercem a těmito pravidly.Pokud dojde po podpisu smlouvy mezi cestovní kanceláří a výhercem k situaci, že zdůvodu nařízení nebo jiného opatření Vlády České republiky, Ministerstva zdravotnictví České republiky či jakéhokoliv jiného orgánu státní správy či samosprávy České republiky, anebo z důvodu takového nařízení nebo jiného opatření státu, kde se má zájezd uskutečnit, v souvislosti s onemocněním COVID-19, nebude možné tento zájezd uskutečnit dle podmínek uzavřené smlouvy/potvrzení o zájezdu, má oprávněný výherce možnost bezplatně přesunout termín takového zájezdu, který zvolí po dohodě s cestovní kanceláří, a to až do 30. 6. 2022. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že výherce v takovémto případě nemá nárok na finanční kompenzaci, a to ani ve formě poukázky. Zároveň výherce nemá nárok na přesunutí termínu zájezdu v případě, kdy se nebude moct zúčastnit zájezdu z důvodu, že mu bude nařízená karantény nebo onemocní na COVID-19.

Pokud do 30. 6. 2022 nebude zájezd z jakéhokoliv důvodu realizován, zájezd propadá bez náhrady a výherce nemá nárok na jakoukoliv finanční kompenzaci, a to ani ve formě poukázky.Pořadatel ani organizátor nenesou za újmy či škody spojené se zájezdem jakoukoliv odpovědnost.

- Do soutěže jsou vloženy celkem 3 ks této výhry (do každého soutěžního kola 1 ks) s tím, že každý oprávněný výherce získá 1 ks této výhry.

2. Dárkový poukaz na zájezd v rámci České republiky v hodnotě 15.000,-Kč vč. DPH (dále také „výhra 2“)

- Výhrou č. 2 je dárkový poukaz cestovní kanceláře v hodnotě 15.000,-Kč vč. DPH na zájezd v rámci České republiky z portfolia zájezdů cestovní kanceláře . Zájezd je nutné sjednat nejpozději do 31. 1. 2021 a musí být realizován do 30. 11. 2021, jinak výhra 2 bez náhrady propadá, tím není dotčeno právo výherce při nevyčerpání zájezdu z důvodu mimořádných opatření popsaných níže. Další informace a pravidla pro čerpání této výhry jsou uvedeny na poukazu, popř. budou výhercům sděleny při předání této výhry (nejedná se o běžný poukaz na standardní katalogové zájezdy uplatnitelný na libovolné pobočce cestovní kanceláře).

- Na uvedený poukaz lze pouze čerpat výhru a není možné jej směnit za peníze ani za jiný zájezd v dané hodnotě. Poukaz je možné uplatnit pouze na jeden zájezd, tedy v případě, že je poukaz uplatněn na zájezd nižší hodnoty, než na kterou zní, nelze jej použít znovu a nevyčerpaná hodnota poukazu není jakkoliv refundována.

- Zájezd je možné realizovat i ve vyšší hodnotě, než jakou má poukaz, avšak náklady nad rámec hodnoty poukazu hradí výherce sám.Podmínky zájezdu se řídí smlouvou/potvrzením o zájezdu uzavřenou mezi výhercem a cestovní kanceláří a Všeobecnými smluvními podmínkami cestovní kanceláře, platnými v okamžiku sepsání smlouvy/potvrzení o zájezdu s výhercem a těmito pravidly.

- Pokud dojde po podpisu smlouvy mezi cestovní kanceláří a výhercem k situaci, že z důvodu nařízení nebo jiného opatření Vlády České republiky, Ministerstva zdravotnictví České republiky či jakéhokoliv jiného orgánu státní správy či samosprávy České republiky v souvislosti s onemocněním COVID-19, nebude možné tento zájezd uskutečnit dle podmínek uzavřené smlouvy/potvrzení o zájezdu, má oprávněný výherce možnost bezplatně přesunout termín takového zájezdu, který zvolí po dohodě s cestovní kanceláří, a to až do 30. 6. 2022. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že výherce v takovémto případě nemá nárok na finanční kompenzaci, a to ani ve formě poukázky. Zároveň výherce nemá nárok na přesunutí termínu zájezdu v případě, kdy se nebude moct zúčastnit zájezdu z důvodu, že mu bude nařízená karantény nebo onemocní na COVID-19.

Pokud do 30. 6. 2022 nebude zájezd z jakéhokoliv důvodu realizován, zájezd propadá bez náhrady a výherce nemá nárok na jakoukoliv finanční kompenzaci, a to ani ve formě poukázky.

- Pořadatel ani organizátor nenesou za újmy či škody spojené se zájezdem jakoukoliv odpovědnost.

- Do soutěže jsou vloženy celkem 3 ks této výhry (do každého soutěžního kola 1 ks) s tím, že každý oprávněný výherce získá 1 ks této výhry.

(výhra 1 a výhra 2 dále společně jako „výhra“ nebo „výhry“)

V. Mechanika soutěže a předání výher

1. Zájemce se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže:

a) vmístě konání soutěže jednorázově (tedy na jednu účtenku) zakoupí soutěžní výrobek/ky v min. hodnotě 199,-Kč vč. DPH (dále jen „soutěžní nákup“) a pečlivě si uschová doklad o provedení soutěžního nákupu.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze originály dokladů o zaplacení obsahující fiskální identifikační kód účtenky (FIK), ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného nákupu – tedy bude na nich vytištěn seznam a počet zakoupených soutěžních výrobků (dále jen „soutěžní účtenka“). Pro vyloučení pochybností se stanoví, že splnění podmínek soutěže lze prokázat pouze soutěžní účtenkou, která byla řádně zaevidována u Finanční správy ČR – zda-li je účtenka řádně zaevidována je možné ověřit na https://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/uct/overeni.faces. Nebyla-li účtenka řádně zaevidována, není možné se s ní účastnit soutěže.

b) Následně zájemce zašle technickému správci soutěže soutěžní SMS zprávu ve tvaru STOCKmezeraposledních 8 znaků z FIK kódu účtenkymezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraPSC na telefonní číslo +420 736 333 444.

Příklad soutěžní SMS: STOCK a37b9-03 LUCIE MALA 17000

Z každého telefonního čísla je možné zaslat maximálně 1 SMS v rámci každého soutěžního kola. Cena soutěžní SMS odpovídá ceně za běžnou SMS podle tarifu zájemce (nikoliv ceně SMS v rámci doplňkových služeb). Každý jednotlivý zájemce/soutěžící semůže soutěže zúčastnit výhradně s jedním telefonním číslem. V případě, že bude zjištěn opak, jedná se o porušení pravidel a uvedená osoba může být ze soutěže bez náhrady vyloučena, popř. do soutěže vůbec nezařazena.

Odesláním soutěžní SMS za účelem registrace do soutěže zájemce potvrzuje, že se seznámil s těmito úplnými pravidly soutěže (vč. informací o zpracování osobních údajů), zcela jim porozuměl, souhlasí s nimi a je osobou starší 18 let.

Datum a čas odeslání SMS musí být nejdříve v okamžik soutěžního nákupu, nikoliv před jeho uskutečněním. Pořadatel resp. organizátor si podmiňuje předání výhry předložením všech soutěžních účtenek s údaji odpovídajícími údajům uvedeným v soutěžních SMS. Soutěžící je povinen uschovat si všechny soutěžní účtenky po celou dobu trvání soutěže, předložení soutěžních účtenek může být pořadatelem dodatečně vyžádáno i po ukončení soutěže.

Každý zájemce po odeslání soutěžní SMS zprávy obdrží potvrzující SMS, v níž bude informován o tom, že byl zařazen do soutěže, případně, že byla SMS zpráva zaslána v nesprávném tvaru. Zájemce je tedy zařazen do soutěže resp. do příslušného soutěžního kola (a stává se soutěžícím) okamžikem doručení potvrzující SMS od technického správce soutěže (avšak zpětně k datu a času, ve kterém byla jeho soutěžní SMS doručena technickému správci) (dále jen „soutěžní registrace“).

2. Zájemce, popř. účastník se může do soutěže v době jejího konání zapojit i opakovaně, vždy však s novou soutěžní účtenkou, s tím, že do soutěže je oprávněn se zapojit nejvýše jedenkrát v rámci jednoho soutěžního kola, tzn. jedna soutěžní účtenka (s jedním FIK kódem) opravňuje zájemce, popř. účastníka pouze k jedné účasti v jednom soutěžním kole. Každou jednotlivou soutěžní účtenku prokazující provedení soutěžního nákupu je zároveň možné v soutěži užít pouze jedenkrát (do soutěže nebude zařazena soutěžní SMS obsahující již v soutěži užitý FIK kód), s tím, že jeden konkrétní soutěžící může vyhrát v této soutěži pouze jednu výhru, bez ohledu, zda se jedná o výhru 1, nebo 2.

Zároveň platí, že v případě, kdy dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do odpovědi na výherní zprávu zaslanou organizátorovi soutěže (viz výše) stejnou adresu, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru v soutěži získat pouze jeden člen; v případě, že bude v rámci vyhodnocení soutěže vylosováno více členů rodiny zapojených do soutěže, výhercem se eventuálně stane pouze ten, který zcela splnil podmínky soutěže, a pokud splnilo takové podmínky více členů jedné rodiny, pak tomu, který byl technickým správcem vylosován dříve.6.

3. Soutěžící bude o svém vylosování informován na telefonním čísle, se kterým se zúčastnil soutěže, a to do 2 pracovních dnů od vyhodnocení příslušného soutěžního kola (dále také jako „výherní zpráva“). V rámci uvedené výherní zprávy bude vylosovaný soutěžící vyzván k zaslání kopií všech soutěžních účtenek, se kterými se účastnil soutěže v listinné podobě na adresu: „soutěž-Stock“ PROMOANGEL s.r.o., se sídlem: Praha 4 - Nusle, Bělehradská 237/11, PSČ 140 00, a také o tom, že výhercem se stává až po kontrole soutěžních účtenek organizátorem s kladným výsledkem (dále „odpověď na výherní zprávu“). Součástí odpovědi na výherní zprávu musí být rovněž jméno a příjmení výherce, e-mailová adresamobilní telefonní číslo, se kterým se zúčastnil soutěže, a dále také adresa na území České republiky. Odpověď na výherní zprávu musí být odeslána na shora uvedenou adresu do 7 dnů od odeslání výherní zprávy technickým správcem (rozhodné je datum poštovního razítka). Zásilku doporučujeme zasílat prostřednictvím doporučené pošty. V případě pochybností o pravosti soutěžních účtenek je vylosovaný soutěžící povinen doručit pod sankcí vyloučení ze soutěže pořadateli, v jím v určeném termínu, originály veškerých soutěžních účtenek, a to na pořadatelem sdělenou adresu. V případě nezaslání všech výše zmiňovaných dokladů a údajů v požadované lhůtě (či v případě, že tyto doklady nebudou odpovídat skutečnostem uvedeným v rámci soutěžních registrací) se vylosovaný soutěžící nestává výhercem a výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, vč. jejího udělení náhradnímu výherci (který může být v takovém případě dolosován).

4. Výhry budou odeslány prostřednictvím České pošty, s.p. (jako cenné psaní) na adresu na území České republiky, kterou uvede vylosovaný účastník v odpovědi na výherní zprávu, případně, po dohodě s organizátorem, předány osobně. Výhry budou výhercům odeslány nejpozději do 1 měsíce od úspěšné kontroly soutěžních účtenek všech výherců. V případě, že bude nutné si od vylosovaného účastníka vyžádat originály soutěžních účtenek, doba pro odeslání výher (vznikne-li na ně nárok) se přiměřeně prodlužuje.

5. Pořadatel, technický správce ani organizátor nenesou jakoukoli odpovědnost za doručení odpovědí na výherní zprávu (vč. účtenek), výher v soutěži, ani za poškození, zpoždění či ztrátu uvedeného během přepravy. V případě, že se výherci nepodaří bez nepřiměřených obtíží doručit výhru na jím uvedenou poštovní adresu, zaniká nárok výherce na získání této výhry.

6. Za účastníka soutěže se v pochybnostech považuje osoba, která předloží vítěznou soutěžní účtenku, ze které je nepochybně prokazatelné uskutečnění soutěžního nákupu, se kterou byl tento účastník vylosován v rámci vyhodnocení soutěže. Povinnost věrohodně prokázat uvedené skutečnosti leží na soutěžícím.

VI. Určení výherců v soutěži

1. Do každého soutěžního kola je vložen 1 ks výhry 1 a 1 ks výhry 2.

2. Výherci soutěžního kola budou určeni losováním provedeným technickým správcem soutěže vždy do 2 pracovních dnů od skončení příslušného soutěžního kola. Losováno bude vždy ze všech platných soutěžních registrací provedených v rámci vyhodnocovaného soutěžního kola, a to tak, že nejprve bude vylosován ev. výherce výhry 1 a následně ev. 1 výherce výhry 2. O každém losování bude vyhotoven písemný protokol podepsaný 2 svědky. Výherci výher se tak v každém soutěžním kole stanou ti 2 účastníci, kteří zcela a řádně splní pravidla soutěže a zároveň budou vylosováni v rámci příslušného soutěžního kola technickým správcem soutěže. V každém jednotlivém soutěžním kole budou vylosováni max. 2 výherci (jeden pro výhru 1 a jeden pro výhru 2). Každé soutěžní kolo se vyhodnocuje zcela samostatně, soutěžní registrace se mezi jednotlivými soutěžními koly jakkoliv nepřesouvají.

3. V případě, že bude v rámci soutěžního kola (popř. celé soutěže) učiněno méně platných soutěžních registrací, než je výher vložených do příslušného soutěžního kola (resp. do celé soutěže), popř. nebude možné výhry rozdělit z jiných relevantních důvodů, nerozdané výhry propadají pořadateli, který rozhodne o jejich dalším užití.

VII. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

1. Pořadatel jakožto správce osobních údajů („správce“) zpracovává osobní údaje soutěžícího, jež poskytl v průběhu soutěže, přičemž právním základem je plnění smlouvy mezi Správcem a účastníkem soutěže, a to po dobu nezbytnou pro vyhodnocení výsledků soutěže, dále pro předání a realizaci výhry, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“):

Totožnost a kontaktní údaje Správce: STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., Palírenská 641/2, 326 00 Plzeň-Božkov, Česká republika, IČO:27904636, spisová značka C 21004, vedená u Krajského soudu v Plzni, kontaktní e-mail: stock@stock.cz

Rozsah zpracovávaných údajů: Jméno, příjmení, elektronický kontakt, údaj o věku nad 18let, v případě výhry též adresa, telefonní číslo, e-mail.

Účely zpracování: Výlučně organizace této soutěže.

Právní základ pro zpracování: Plnění smlouvy.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Po dobu nezbytně nutnou k organizaci soutěže u výherce následně po dobu danou zákonem.

Příjemci: Pořadatel dále předává osobní údaje zejména organizátorovi a technickému správci, jenž jsou zpracovateli osobních údajů ve smyslu GDPR, a dalším poskytovatelům, kteří pro Správce zajišťují IT, účetní, právní a jiné služby. V případě výhry též cestovní kanceláře a agentury zajišťující realizaci výher.

Poučení subjektu údajů: Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Práva lze uplatnit dopisem, telefonicky i e-mailem nakontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

2. Vstupem do soutěže vyjadřuje účastník soutěže souhlas s tím, že v případě výhry budou jeho jméno a příjmení, případně přezdívka zveřejněny na sociálních sítích pořadatele. Výherce dálesouhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jméno a bydliště výherce v médiích (včetně internetu) a v propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele. Souhlas dletohoto odstavce je činěn na dobu 2 let od ukončení soutěže.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Výhra podléhá zvláštní sazbě daně dle § 36 zákona č. 586/1992 Sb., tato daň bude plně hrazena organizátorem soutěže do 30 dní po konci kalendářního měsíce, ve kterém byla výhra předána výherci.

2. Pokud výherce není daňový rezident ČR, má povinnost doložit organizátorovi svůj daňový domicil do 10 dnů od skončení soutěže. Pokud tak neučiní, organizátor srazí a odvede (u výher, které nejsou od daně osvobozeny) daň 15 % z výhry v České republice.

3. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel, technický správce či organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého z účastníků či jiné osoby, kterým dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.

4. Organizátor, technický správce ani pořadatel neodpovídá za nedoručení SMS do SMS centra, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže. Do soutěže budou přijímány pouze SMS zaslané z identifikovatelných mobilních telefonických čísel (MSISDN) prostřednictvím sítí mobilních operátorů. SMS zaslané přes jakékoli internetové SMS brány, SMS zprávy z pevných telefonních linek či jiná aplikační rozhraní nebudou přijímány. SMS nesplňující podmínky formátu uvedené pro každý jednotlivý případ v těchto pravidlech, popř. jiným způsobem zaslané v rozporu s pravidly soutěže, budou považovány za neplatné a nebude k nim nijak přihlíženo.

5. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti vsoutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry nemohou být poskytnuty alternativně, např. peněžní formou či formou zájezdu do jiné destinace, než je stanovená pravidly.

6. Organizátor ani pořadatel soutěže nejsou odpovědní za jakékoli škody či újmy, které účastníkům případně vznikly v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním výher.

7. Organizátor ani pořadatel soutěže nejsou odpovědní za jakékoliv technické problémy souvisejících s přenosem dat elektronickými prostředky.

8. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.

9. Pořadatel, popř. organizátor po dohodě s pořadatelem, si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Taková změna bude provedena vždy formou písemných číslovaných dodatků zveřejněných na www.bozkov.cz.

10. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

11. Pořadatel, resp. organizátor je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech a otázkách týkajících se této soutěže.

12. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže je rozhodné znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

Upozornění pořadatele: Soutěžní výrobky nemusí soutěžící konzumovat sám. Soutěžní výrobky je sice pro účast v soutěži třeba zakoupit v rámci jednoho soutěžního nákupu (pro účely vícenásobné účasti v soutěži i opakovaně v době konání soutěže), není však nutné je najednou zkonzumovat. Vzhledem kvysokému obsahu alkoholu soutěžních výrobků je doporučeno spotřebovat soutěžní výrobky postupně, a to v průběhu delšího časového období. Je tedy vhodné produkty zakoupit např. pro sebe i své kamarády. Pijte zodpovědně.

Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na www.bozkov.cz. V Praze, dne 17. 8. 2020.