ÚPLNÁ PRAVIDLA INSTAGRAMOVÉ SOUTĚŽE ''PŘÁTELSTVÍ JE VÝHRA'' O 5X KŠILTOVKU A LIMITOVANOU EDICI BOŽKOV REPUBLICA EXCLUSIVE

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., Palírenská 641/2, 326 00 Plzeň-Božkov, Česká republika, IČO: 27904636, spisová značka C 21004, vedená u Krajského soudu v Plzni (Pořadatel).

Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Instagram.

2. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

MADE BY VACULIK s.r.o., IČO 35761814, společnost založená podle právního řádu Slovenské republiky, se sídlem Búdková 28, 811 04 Bratislava, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I., oddíl Sro, vložka 18652/B, jednající prostřednictvím organizační složky MADE BY VACULIK s.r.o., organizační složka, IČO 27909603, se sídlem Krakovská 25, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57635.

3. TERMÍN KONÁNÍ

Soutěž probíhá od 7.5. 2024 do 12. 5. 2024.

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže může být pouze zletilá fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, která splní další podmínky dle těchto pravidel. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele či Organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5. MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že začne sledovat instagramový profil Pořadatele https://www.instagram.com/bozkov/ , označí soutěžní fotku jako ''To se mi líbí'' a označí do komentáře kamaráda, se kterým bude fandit našemu týmu.

6. VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ

Soutěž má 1 soutěžní kolo, po jehož skončení Organizátor ze všech zapojených soutěžících vylosuje 5 výherců, kteří vyhrají kšiltovku a lahev limitované, hokejové edice Božkov Republica Exclusive.

Zároveň Organizátor vylosuje 10 náhradníků, pro případ, že výherce neodpoví ani do 14 dnů na soukromou zprávu na Instagramu.

7. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER

Výherce soutěže bude vyhlášen v komentáři u soutěžního postu a následně jej budeme kontaktovat soukromou zprávou na facebooku.

Výhra bude po dohodě s výhercem doručena na jím určenou adresu na území České republiky formou zásilky s kontrolou věku příjemce.

Výhry budou distribuovány nejpozději do dvou týdnů od konce soutěžního kola, pokud Pořadatel neurčí jinak. Případná změna termínu bude vyhlášena na https://www.instagram.com/bozkov/.

V případě, že výherce do 14 dnů nesdělí adresu, kam má být výhra zaslaná, budeme kontaktovat náhradníky.

Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od Pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění.

Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pořadatel jakožto správce osobních údajů („Správce“) zpracovává osobní údaje soutěžícího, jež poskytl v průběhu soutěže, přičemž právním základem je oprávněný zájem Správce spočívající v organizaci řádného průběhu soutěže, do které se soutěžící dobrovolně zapojil (konkrétně se jedná o organizaci a vyhodnocení soutěže, identifikaci výherce a realizaci uplatnění výhry), a to po dobu nezbytnou pro vyhodnocení výsledků soutěže, dále pro předání a realizaci výhry, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“):

Totožnost a kontaktní údaje Správce

STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., Palírenská 641/2, 326 00 Plzeň-Božkov, Česká republika, IČO: 27904636, spisová značka C 21004, vedená u Krajského soudu v Plzni, kontaktní e-mail: marie.votrubova@stock.cz

Rozsah zpracovávaných údajů

Jméno, příjmení, elektronický kontakt, v případě výhry též adresa, telefonní číslo, e-mail

Účely zpracování

Výlučně organizace této spotřebitelské akce

Právní základ pro zpracování

Oprávněný zájem Správce spočívající v organizaci a vyhodnocení soutěže, identifikaci výherce a realizaci uplatnění výhry, případně plnění smlouvy [čl. 6, odst. 1, písm. b) a f) GDPR]

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Po dobu nezbytně nutnou k organizaci akce, u výherce následně po dobu danou zákonem

Příjemci

Pořadatel dále předává osobní údaje zejména organizátorovi, jenž je zpracovatelem osobních údajů ve smyslu GDPR, a dalším poskytovatelům, kteří pro Správce zajišťují IT, účetní, právní a jiné služby

Poučení subjektu údajů

Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést u Správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Práva lze uplatnit dopisem, telefonicky i e-mailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Vstupem do soutěže vyjadřuje účastník souhlas s tím, že v případě výhry budoujeho jméno a příjmení, případně přezdívka zveřejněny na sociálních sítích provozovatele. Výherce dále souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jméno a bydliště výherce v médiích (včetně internetu) a v propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb provozovatele. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu 2 let od ukončení soutěže.

9. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

§ Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů uvedených účastníkem v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel účastníkem je organizátor oprávněn neumožnit účastníkovi vstup do soutěže, ze soutěže jej vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí organizátora o takovém opatření je konečné.

§ Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok ze strany Pořadatele na jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

§ Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace.

§ Pořadatel a Organizátor soutěže neodpovídají za funkčnost aplikace ani doručení zpráv či výher.

§ O jakýchkoliv námitkách k průběhu soutěže rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních webových stránkách, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla.

§ Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

§ Základním komunikačním prostředkem soutěže je facebookový profil https://www.instagram.com/bozkov/..

§ Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem ani jinou sociální sítí a Facebook ani jiná sociální síť za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete Facebooku ani jiné sociální síti. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli.